Bosho

Friday, November 14, 19869:00 pm

Unpretentious polyrhythmic grooving and imaginary folklore by intrepid rhythmists Samm Bennett, Yuval Gabay, Kumiko Kimoto, and Hahn Rowe.

Bosho

Friday, November 14, 19869:00 pm

Unpretentious polyrhythmic grooving and imaginary folklore by intrepid rhythmists Samm Bennett, Yuval Gabay, Kumiko Kimoto, and Hahn Rowe.