Staley, Horvitz, Noyes, & Zorn

Wednesday, November 28, 19849:00 pm

Improvisations by a quartet of trombonist Jim Staley, keyboardist Wayne Horvitz, percussionist Charles K. Noyes, and reedplayer John Zorn.

 

Staley, Horvitz, Noyes, & Zorn at Roulette 1984

Staley, Horvitz, Noyes, & Zorn

Wednesday, November 28, 19849:00 pm

Improvisations by a quartet of trombonist Jim Staley, keyboardist Wayne Horvitz, percussionist Charles K. Noyes, and reedplayer John Zorn.

 

Staley, Horvitz, Noyes, & Zorn at Roulette 1984